Zamówienia publiczne

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

  • obsługa czynności przygotowawczych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: doradztwo w zakresie doboru właściwego trybu postępowania, przygotowanie projektu umowy, wsparcie w opracowaniu dokumentacji postępowania w tym SIWZ, OPZ,
  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik Zamawiającego w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Sądem Powszechnym,
  • wykonywanie audytów postępowań o zamówienie publiczne oraz projektów finansowanych ze środków UE, w tym audytów finansowych, reprezentacja w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

DLA WYKONAWCY

  • analiza zapisów specyfikacji, w tym zgodności z Prawem Zamówień Publicznych, co do stawianych warunków, kryteriów oceny ofert oraz oczekiwaniami potencjalnego Wykonawcy,
  • doradztwo na etapie sporządzania oferty,
  • sporządzenie projektów pism do Zamawiającego w trakcie postępowania, analiza dokumentacji postępowania, ofert innych wykonawców oraz sporządzanie odwołania do KIO,
  • zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przed Sądem Powszechnym.