Postępowania upadłościowe

  • sporządzanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie sprzeciwów do odmowy uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i reprezentacja Klientów w postępowaniach wywołanych wniesieniem sprzeciwów,
  • nadzór nad czynnościami syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego albo zarządcy, w tym bezpośredni kontakt z tymi podmiotami, przeglądanie akt sądowych, sporządzanie stosownych pism procesowych itd,
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniu naprawczym, w tym opiniowanie oraz sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
  • reprezentacja wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli,
  • nadzór nad każdym etapem postępowania.