Kompleksowe Doradztwo Prawne

  • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami,
  • sporządzanie umów z członkami władz spółki,
  • obsługa procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji – przygotowanie niezbędnych dokumentów, organizacja działań, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji,
  • obsługa wewnętrzna spółek, stowarzyszeń i fundacji – obsługa organów wewnętrznych (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zebrań i zgromadzeń), przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów, a także udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem,
  • bieżące doradztwo – przygotowywanie porad i opinii prawnych dotyczących pojawiających się na bieżąco problemów prawnych,
  • udział i reprezentowanie Klientów w negocjacjach,
  • przygotowywanie projektów umów i opiniowanie projektów umów przygotowywanych przez kontrahentów,
  • obsługę w zakresie prawa pracy – doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań, przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych z zakresu prawa pracy, reprezentacja w postępowaniach sądowych.